Frågor och svar gällande registrerings­besiktning

 • Grundkraven för att kunna klassificera en personbil till lätt lastbil är att det ska framgå att fordonet i huvudsak är avsett för transport av gods och inte passagerare.

  Villkor för klassificering till lastbil:

  - Personbilen ska vara av s k "kombiutförande" alternativt halvkombiutförande.
  - Den sammanlagda vikten för det antal passagerare som fordonet är inrättat för vid besiktningstillfället ska vara mindre än hälften av bilens totala maxlast.
  - Lastutrymmets längd bakom lastförskjutningsskyddet ska vara minst 170 cm när samtliga säten är monterade och/eller uppfällda, eller
  - Om längden är kortare än 170 cm, ska lastutrymmets volym bakom monterade säten var minst lika stort som volymen för personer.
  - Fordonet ska förses med lastförskjutningsskydd (vi kan inte krävan någon speciell provning av lastförskjutningsskyddet)
  - Lastförskjutningsskydd är främre skåpvägg, mellanvägg, galler, nät eller liknande som skiljer lastutrymmet från utrymme för förare och medåkande
  - Är lastförskjutningsskydd placerat så nära framförvarande säte att passagerare riskerar slå huvudet mot skyddet vid t.ex. påkörning av fordonet bakifrån, skall den framåtvända ytan vara försedd med stoppning.
  - Lastförskjutningsskydd skall - om inte annat medgivits täcka, lastutrymmets hela tvärsnittsyta
  - Lastförskjutningsskyddet bör också vara så pass stabilt att det kan ha avsedd funktion om man ser till de allmänna säkerhetskraven (alltså bör inte skyddet vara någon uttagbar vägg eller enklare skiva som inte kan hålla lasten).
  - För fordon utrustade med sidokrocksgardiner så medges visst uttag ur lastförskjutningsskyddet för att underlätta för sidokrocksgardinens funktion. Uttaget får maximalt ge en öppning med 150 mm på bredden mätt mot fordonets inre sidovägg och 500 mm på höjden mätt från fordonets innertak, eller i den omfattning som fordonstillverkaren anser är nödvändigt
  - Lastförskjutningsskyddet ska vara placerat i anslutning till förar- och passagerarsätet.

  Lastförskjutningsskydd

  Baksäte 

  Vid omklassificering av personbil, kombi eller halvkombi, till lastbil ska i normalfallet hela baksätet, sittdyna och ryggstöd, demonteras. Undantag från denna princip kan göras i de fall baksätets ryggstöd i nedfällt läge utgör lastplan och bildar en helt plan lastyta även om sittdynan är kvar, t.ex. i en kombi. Om lastytan i dessa fall inte blir helt plan är det tillräckligt om sittdynan tas bort om lastytan då blir plan. Ryggstödet ska låsas i sitt nedfällda läge av lastförskjutningsskyddet eller på annat stadigvarande sätt. 

  Bilbälten 

  Bilbälten behöver inte demonteras. Många bilar har i dag bältessträckare som standard även i baksätet, därför ska vi inte kräva att bälten demonteras då detta kan äventyra bilbältets funktion vid en eventuell återställning av fordonet till personbil.

 • Från bromsad till obromsad.

  Bromsen skall varaktigt sättas ur funktion exempelvis genom demontering av vajrar, stag och övriga bromsdetaljer.

  I första hand rekommenderas att byta ut påskjutsanordningen till en fast monteringsplatta för obromsad släpvagn.

  I annat fall skall påskjutsanordningen göras obrukbar genom att en rörhylsa eller liknande spärrar den i utdraget läge (stumt monterad). Andra åtgärder där man gör åverkan på påskjutsanordningen som tex svetsning eller att man borrar skall styrkas av komponenttillverkare.

  Var uppmärksam på kravet på parkeringsbroms på tjänstevikt mer än 400 kg på släp tagna ibruk innan 1/7 2010.

  Om totalvikten förändras ska Tillverkarskylten vara anpassad till den nya totalvikten på fordon från och med ibruktagandedatum 1 januari 2005. Detta kan komma i fråga ifall den ursprungliga totalvikten sänks till 750 kg ( se exempel nedan).

  Exempel: På en släpkärra med totalvikt 1000 kg demonteras bromsen. Ny totalvikt 750 kg.

   

 • Se TSFS 2013:63 kapitel 5, § 22

  Särskilda krav vid byte av motor eller växellåda

  22 § Vid motorbyte eller modifiering av befintlig motor på personbil, lätt lastbil och lätt buss som tagits i bruk före den 1 januari 1993, får bilen i stället för kraven i 5–10 §§ uppfylla följande krav.

  1. Vid byte till bensinmotor eller modifiering av befintlig bensinmotor gäller vad som sägs i 41 kap. 49 och 50 §§.
  2. Vid byte till dieselmotor eller modifiering av befintlig dieselmotor gäller vad som sägs i 41 kap. 51 § 1 och 2.

  23 § Byte av växellåda från automatiskt växlad till manuellt växlad eller omvänt kan göras på lätt bil som tagits i bruk före den 1 januari 1993.

  TSFS 2013:63 41 kap

  Avgasrening
  49 § Ombyggd bil med bensinmotordrift av 1969 eller senare årsmodell, ska om bilen har fyrtaktsmotor vara utrustad med ett slutet vevhus-ventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc. Utsläppen i avgaserna vid tomgång får inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.

  50 § En ombyggd bil med bensinmotordrift som är av 1976 eller senare årsmodell, ska vara försedd med trevägskatalysator, syresensor, samt styrbox. Dessa komponenter ska ha sitt ursprung från samma fordon som den nya motorn. Utsläppen i avgaserna ska uppfylla avgasreningskraven i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning.​

  51 § En ombyggd bil med dieselmotordrift som är av 1980 till och med 1999 års modell, får i stället för kraven i 5 kap. 5–14 §§ uppfylla följande krav. 

  1. Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration ska uppfylla kraven i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning. 
  2. Om bilen är utrustad med en köldstartsanordning ska anordningen inte vara i funktion efter att motorn startat. Med köldstartsanordning avses en anordning på insprutningspumpen med vilken den insprutade bränslemängden tillfälligt kan ökas för att underlätta start av motorn.​

 • Nytt intyg från tillverkare, generalagent, teknisk tjänst eller provrapport som visar att tillämpliga avgaskrav enligt TSFS 2013:63 eller beroende på ibruktagandetidpunkt TSFS 2016:22 bilaga 1 uppfylls.

 • (Lätta bilar tagna i bruk 1993-01-01 eller senare vilka omfattas av ett avgascertifikat)
  För fordon som ändrar motoreffekt krävs nytt avgascertifikat och möjligen beroende på ibruktagandedatum uppgifter om bränsleförbrukning och utsläppsvärden.

  Som alternativ till detta:

  - om det gäller ett enskilt fordon som provats skall vid registreringsbesiktningen lämnas en provrapport (Typ 1 prov) enligt bilaga II i 70/220/EEG alt EG715/2007 eller enligt bilaga 4 i ECE-reglemente 83 som visar att det aktuella fordonet uppfyller ställda krav. Ett nytt CO2-värde ska finnas framräknat. Observera att vi inte accepterar intyg utan endast provrapport gällande aktuellt fordon.
  - om det gäller en fordonstyp ska fullständiga provrapporter enligt de tekniska krav som finns i direktiv 70/220/EEG alt EG 715/2007 eller ECE-reglemente 83 lämnas vid registreringsbesiktningen. Observera att vi inte endast kan acceptera intyg utan vi måste alltid ha en provrapport (i vissa fall kan vi lagra dessa centralt). Det krävs också en ny testrapport angående bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp enligt direktiv 80/1268/EG alt EG 715/2007.

  Fordonet måste efter förändringen uppfylla minst samma kravnivå som gällde vid första registreringen.

  Ändring av motoreffekt för bilar (Gäller ej ombyggda eller amatörbyggda bilar)
  Som praxis kan följande gälla om ej annat sägs i uppgifter från tillverkare.

  - motoreffekten får höjas max 20% och
  - vridmomentet max 10%

  Båda uppgifterna gäller utifrån den ursprungliga motorn.

  Observera eventuella avgaskrav beroende på bilens ibruktagandedatum

  Motoreffekt
  2 § Bil med förbränningsmotor som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare, ska ha en motoreffekt som fastställts 1. enligt direktiv 80/1269/EEG (se 2 kap. 44 §), eller

  2. enligt ECE-reglemente 85 (se 3 kap. 1 §)

  3 § Bil som tagits i bruk före den 1 januari 2005, ska ha en motoreffekt som fastställts enligt direktiv 80/1269/EEG (se 2 kap. 44 §) eller enligt annan likvärdig effektnorm.

  4 § Vid deklaration av en bils motoreffekt ska denna anges i kW.

  Kommentar 2§2
  ECE 85 obligatoriskt vid ibruktagande från och med 2014-01-01.

 • Typgodkännandenumret saknas i registreringshandlingen
  exempelvis e4*2002/24*0142*01 får inte finnas i handlingen.

  Effektreducerande anordning Effektbegränsning ska vara fackmannamässigt utförd. Reduceringen får åstadkommas genom:

  - Förändringar i bränsle och/eller tändningssystem (databoxar)
  - Begränsningar i motorns genomströmningssystem (förgasare, ventilsystem, avgassystem)
  - Begränsning av trottelöppning samt begränsning av gasspjällsöppning får utföras med en fast monterad begränsning. Begränsningen ska vara konstruerad och monterad så att den inte påverkar gasreglagets funktion. Risk för funktionsstörning, t.ex. i form av ihakning får inte uppstå och därför kan t.ex. vanlig vajerstopp inte accepteras.

  Motoreffekt Den nya effekten ska fastställas vid registreringsbesiktning. Effekten anges enligt ev. provprotokoll.

  Som underlag för effektangivelsen får följande uppgifter användas:

  1. Uppgift från tillverkaren om typ av "nedtrimningssats" samt uppgift om den motoreffekt och effektnorm som gäller efter montering. Monteringen ska bekräftas genom intyg som lämnas vid besiktningen och som utfärdats av den som monterat nedtrimningssatsen.
  2. "Nedtrimningssats", godkänd av officiellt provningsorgan och tillgänglig på den öppna marknaden. Uppgift om typ av reducering, bekräftelse från officiellt provorgan om effekt och effektnorm, samt intyg av den som monterat nedtrimningssatsen om att utrustningen är monterad, ska lämnas vid besiktningen.
  3. För motorcyklar där uppgift från tillverkaren om nedtrimningssatser saknas, kan effekten fastställas sedan provning utförts i enlighet med nedanstående anvisningar.

  Uppgift om hur reducering av effekten gjorts samt att monteringen kontrollerats ska anges i effektintyget. Effektmätningen sker i provbänk som accepterats av Besikta. Mätning får ske på motoraxel eller växellådans utgående axel enligt effektnorm. Mätning får också ske på drivhjulet, men ska då omräknas till motoreffekt.

  Vid provning ska motorinställningen vara optimerad.

 • Typgodkännandenumret finns angivet i registreringshandlingen exempelvis e4*2002/24*0142*01

  I ett och samma helfordonsgodkännande (COC-certificate of conformity) kan finnas olika motoreffekter. På dessa fordon kan effekten ändras om tillverkare/generalagent intygar att fordonet anpassats till överensstämmelse med version och variant med en annan effekt. Ny tillverkarskylt krävs om de nya uppgifterna inte finns med.

  Även utan uppgift om alternativ effekt i CoC kan effektändring accepteras.

  Effektreducering kan t.ex. accepteras med stöd av TüV-deklaration, TüV-GUTACHTEN (rött alt gult häfte i A5 format). Prov är då körda enligt de direktiv som påverkas. Ny skylt med nya uppgifter krävs.

 • Om de ursprungliga uppgifterna om motoreffekt mm finns i fritextfältet i registreringsbeviset så behövs inga nya intyg förutom en skriftlig redogörelse om att utrustningen för effektreduceringen demonterats. Ny skylt med rätt uppgifter krävs.

  I övriga fall krävs nytt intyg från tillverkare eller generalagent om återställandet. Ny skylt med rätt uppgifter krävs.

 • För att en ny totalvikt ska kunna åsättas på ett registrerat/ibruktaget fordon måste en teknisk förändring vara utförd på fordonet. Ändring av totalvikt kan ske uppåt eller nedåt beroende på vad som förändrats. Med en teknisk förändring avses en ändring i den tekniska konfigurationen (se definitioner). OBS! Det ska vara riktiga ändringar som har utförts vilket försvagar (för sänkning av totalvikten) eller förstärker (för höjning av totalvikten) den tekniska konfigurationen (se definition nedan). Att till exempel borra hål i en ”liten” förstärkningsfläns eller att byta ut t.ex. inredning i en husvagn är inte att betrakta som en ändring av den tekniska konfigurationen. Vissa förändringar som kan utföras på fordon som tagits i bruk fram till och med den 31 december 2004 är förbjudna på fordon som registrerats/tagits i bruk från och med den 1 januari 2005. Exempel på sådana förändringar är byte av kulhandske på släp och byte av däck på fordon. (OBS! Släpvagn/husvagn tagen i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG kan inte tillämpa detta.) På fordon som registrerats/tagits i bruk från och med den 1 januari 2005 kan inte däcken på fordonet eller kulhandsken på lätta släp ligga till grund för en höjning alternativt sänkning av totalvikten. Detta sätter EG-direktiven för däck respektive kopplingsanordningar stopp för.

  Definitioner:
  Teknisk konfiguration:
  Med en teknisk konfiguration menas fordonets tekniska uppbyggnad. D.v.s. att axlar, bromsar, chassi o.s.v. är av tillverkaren angiven typ. Om någon av dessa detaljer byts ut förändras den tekniska konfigurationen. Det är tillverkaren som specificerar den tekniska konfigurationen för ett enskilt fordon eller en fordonstyp.

  Intyg och hantering vid besiktning
  Den tekniska förändringen ska vara dokumenterad av den som utfört förändringen.

  Tillverkaren/generalagent intygar den nya totalvikten samt uppgift om vad som är förändrat. De fall när intyg inte erfordras finns angivet under varje avsnitt.

  Fordonet kontrolleras med avseende på uppgivna förändringar samt mot eventuella nya krav på grund av den nya totalvikten.

  Skyltar
  Efter förändringen ska Tillverkarskylten vara anpassad till den nya totalvikten på fordon ibruktagna från och med 2005 samt EG-typgodkända personbilar före 2005. (Detta kontrolleras vid besiktningen.)

 • Kraven i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:63 gäller.

  För fordon som är personbilsregistrerade fastställs totalvikten till ett lämpligt, men i princip så högt värde som möjligt, se exempel:

  En personbilskombi som är tagen ibruk före 2005-01-01 med totalvikt 1950 kg, garanterad framaxelbelastning 830 kg och bak-axelbelastning 1160 kg, förses med däck 175R14. Axelbelastningen bak fastställs till 1120 kg (däckbärighet enligt STRO). Tidigare var totalvikten 98,0% av summan axelbelastningar. Ny totalvikt 98% av 830 + 1120, d.v.s. 1910 kg. En rimlighetsbedömning av den nya lastens tyngdpunkt bör dock göras.

  För en lastbil tagen i bruk före 31 december 2004 eller buss tagen i bruk före 13 februari 2004, vars däck utbytts mot sådana med lägre bärighet, fastställs den nya totalvikten till summan av garanterade axelbelastningar. Garanterad axelbelastning är då lika med däcksbärighet (enl. STRO) för de på axeln monterade däcken.
  Vägning erfordras ej om hjuldimensionen är mindre än den ursprungliga.

  Dubbelmontage till enkelmontage
  (får inte tillämpas på fordon registrerade fr.o.m. 2005-01-01)

  Vid byte från dubbelmontage till enkelmontage krävs att spårvidden är oförändrad, vilket bl.a. medför byte av fälg. Om endast inner- eller ytterhjulen demonteras måste tillverkare/ generalagent utfärda intyg om totalvikt, garanterade axelbelastningar och spårvidd.

  Ska totalvikten sänkas på fordon med boggi, t.ex. genom byte från dubbelmontage till enkelmontage på löpaxeln enligt ovan, måste nytt garanterat boggitryck anges.

 • Innan du bokar tid för registreringsbesiktning ber vi dig kontakta tillverkare eller generalagent för att undersöka möjligheten till totalviktsförändring.

  För att en ny totalvikt ska kunna åsättas på ett registrerat/ibruktaget fordon måste en teknisk förändring vara utförd på fordonet (vissa undantag finns). Ändring av totalvikt kan ske uppåt eller nedåt beroende på vad som förändrats. Med en teknisk förändring avses en ändring i den tekniska konfigurationen (se definitioner). Observera! Det ska vara riktiga ändringar som har utförts vilket försvagar (för sänkning av totalvikten) eller förstärker (för höjning av totalvikten)d en tekniska konfigurationen.

  Med en teknisk konfiguration menas fordonets tekniska uppbyggnad. D.v.s. att axlar, bromsar, chassi o.s.v. är av tillverkaren angiven typ. Om någon av dessa detaljer byts ut förändras den tekniska konfigurationen. Det är tillverkaren som specificerar den tekniska konfigurationen för ett enskilt fordon eller en fordonstyp.

  Intyg och hantering vid besiktning
  Den tekniska förändringen ska vara dokumenterad av den som utfört förändringen. Tillverkaren/generalagent intygar den nya totalvikten samt uppgift om vad som är förändrat (vissa undantag).

  Efter förändringen ska Tillverkarskylten vara anpassad till den nya totalvikten.

 • Ändrad bromsutrustning från bromsad till obromsad.
  På en släpkärra med totalvikt 1000 kg ändras bromsen från effektiv till inte effektiv. Ny totalvikt 750 kg. Intyg erfordras inte.

  Var uppmärksam på kravet på parkeringsbroms på tjänstevikt mer än 400 kg på släp tagna ibruk innan 1/7 2010.

  I första hand rekommenderas att byta ut påskjutsanordningen till en fast monteringsplatta för obromsad släpvagn.
  I annat fall skall påskjutsanordningen göras obrukbar genom att en hylsa eller liknande spärrar den i utdraget läge (stumt monterad). Andra åtgärder där man gör åverkan på påskjutsanordningen som tex svetsning eller att man borrar skall styrkas av komponenttillverkare.

  Ändrad kulhandske
  (får inte tillämpas på fordon tagna i bruk fr.o.m. 2005-01-01)
  Kulhandsken får bytas på släpvagn om kapaciteten på kulhandsken är lägre eller högre beroende på vilken totalvikt som ska åsättas. Höjs totalvikten krävs nytt tillverkarintyg, ny bromsanpassningsberäkning.

  (OBS! Släpvagn/husvagn tagen i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG kan inte tillämpa detta.)

  Exempel:
  En släpkärra med kulhandske för totalvikt 1800 kg förses med ny kulhandske avsedd för 1500 kg. Ny totalvikt 1500 kg.
  Intyg och vägning erfordras inte. (OBS! Ny bromsanpassningsberäkning vid EG-broms.)

  Ändrade däck
  (får inte tillämpas på fordon tagna i bruk fr.o.m. 2005-01-01)
  Däck får bytas på släpvagn om kapaciteten på däcken är lägre eller högre beroende på vilken totalvikt som ska åsättas. Höjs totalvikten krävs nytt tillverkarintyg, ny bromsanpassningsberäkning.
  (OBS! Släpvagn tagen i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG kan inte tillämpa detta.)

  Exempel:
  På en släpkärra med totalvikt 1300 kg ändras däckdimensionen från 185R14 till 175R14. Tillåten däckbelastning enligt STRO 1120 kg, med uppräkningen på 10% utnyttjad 1230 kg. Totalvikt får väljas i intervallet 1120–1230 kg.
  Intyg erfordras inte. (OBS! Ny bromsanpassningsberäkning vid EG-broms.)

   

 • Allmänt
  På fordon som tagits i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG får inte däckbyte eller byte av kulhandske ligga till grund för en teknisk förändring. Det är endast en ändring av den tekniska konfigurationen som kan ligga till grund för en totalviktsändring. Detta oberoende om fordonet tagits i bruk före eller efter den 1 januari 2005.

  De fordon som omfattas har 97/27/EG angivet i fältet för fritext på registreringsbeviset.

  Släpvagn och Husvagn
  Följande underlag ska inlämnas i samband med en ändring av totalvikten på en släpvagn/husvagn som tagits ibruk med stöd av 97/27/EG:

  - Ett intyg från tillverkare/generalagent på vilken ändring som utförts i den tekniska konfigurationen (se definition).
  - Ett intyg med den nya totalvikten, garanterade axelbelastningar, tjänstevikt, tjänsteviktsfördelning, totalviktfördelning samt eventuella ändringar i måttuppgifter. (Enligt beräkning för direktivet 97/27/EG.) Beräkningsunderlaget / provrapport bifogas intyget.
  - Ny bromsanpassningsberäkning
  - Ny tillverkarskylt med den nya vikten/erna ska sitta monterad på släpet/husvagnen.

  Husvagn/släpvagn kontrollväges normalt inte, men kan göras om fordonet inte överensstämmer med intyget. (Att Totalvikten inte är lägre än tjänstevikten kontrolleras vid besiktningen). Om vägning ska utföras på husvagn ska fordonet vara utrustat med en fylld gasolflaska, fylld färskvattentank/flaska/or samt övrig utrustning som ska finnas i husvagnen.

 • Fastställande av ny, totalvikt för fordon som tagits i bruk med stöd av Nationellt Typgodkännande
  När ett fordon, vilket tidigare upptagits i typintyg för nationellt typgodkännande, inställs för registreringsbesiktning gäller samma krav som för nationellt godkända fordon vid ändring av totalvikten. Ibruktagandedatumet styr kravnivån (före respektive efter 1 januari 2005). OBS! Se nedan avsnittet för nationellt typgodkänd släpvagn (släpkärra).

  Uppgifter som finns i Trafikregistret (på reg.beviset) som gäller det nationella typgodkännandet ska inte tas bort eller ändras vid besiktningen utan stå kvar i sina ursprungliga värden. OBS! Gäller inte nationellt Typgodkänd släpvagn, se nedan.

  Exempel:
  En lastbil med skåpkarosseri inställs för reg.bes. med inredning i skåpet (hyllor och fack).
  Reg.bes hanteras på vanligt sätt, alltså mot de system, komponenter etc. som påverkas av ändringen.
  För husvagn se under avsnitt "Nationellt typgodkänd släpvagn (släpkärra)" nedan samt eventuellt under avsnitt nationellt godkänt släp "tagna i bruk med stöd av mått och vikt 97/27/EG".

  Nationellt typgodkänd släpvagn, släpkärra/husvagn som tagits i bruk med stöd av NTA/(nationellt typgodkännande gällande i Sverige)

  Allmänt:
  I det nationella typgodkännandesystemet kan ett typgodkännande för släpvagn (släpkärra / husvagn) ha identiska fordon där det bara skiljer mellan den fastställda totalvikten. De olika totalvikterna skiljer sig endast på variant eller versionsnivå. I en och samma typ (typgodkännandenummer) kan endast högst tre olika totalvikter förekomma.

  Transportstyrelsen har beslutat att det ska vara möjligt att röra sig mellan de i typgodkännande fastställda totalvikterna under fordonets livslängd.

  Om önskemål finns att ha någon annan totalvikt än det som finns angivet i typgodkännande måste en teknisk förändring utföras på fordonet och allmänna anvisningar för ändring av totalvikt följas. OBS! I detta fall ska samtliga uppgifter om nationellt typgodkännande tas bort ur registret och fordonet kan inte återgå till ett nationellt typgodkännande.

  Dokumentation vid besiktningen:
  Typgodkännandeinnehavaren (Tillverkaren/generalagenten) ska vid registreringsbesiktningen lämna ett intyg med minst följande innehåll:

  - Fordonets identifieringsmärkning
  - Typgodkännandenummer (t.ex. VV-SL-0113-00). Typgodkännandenumret ska stämma överens med uppgiften i trafikregistret eller registreringsbeviset.
  - Variant (t.ex. 570)
  - Version (t.ex. F3(A)
  - Ny totalvikt (t.ex. 1400 kg)
  - Att fordonet överensstämmer med aktuell fordonstyp

 • Tillämpas på
  Nedanstående förändring av totalvikt avser färdigbyggda fabrikstillverkade husbilar i standardutförande (vanlig husbil).
  Detta kan även tillämpas på importerade husbilar som tagits i bruk i annat land med samma förutsättningar som ovan.

  Nationellt godkänd husbil
  (lastbil kod 22)
  husbilar som klassificerats som lastbilar kan ändra totalvikten utan teknisk förändring på följande sätt:

  - Sluttillverkaren intygar att fordonet uppfyller gällande krav enligt TSFS 2013:63 (tillämpliga delar beroende på om vikten ska ökas eller sänkas från ursprunglig vikt) alternativt,
  - varje tillverkare (basfordonet, chassitillverkaren, sluttillverkaren) intygar att fordonet uppfyller gällande krav enligt TSFS 2013:63 med avseende på "sina" delar i byggnationen. (Intyget ska omfatta tillämpliga delar beroende på om vikten ska ökas eller sänkas från ursprunglig vikt). Se våra kommentarer nedan.
  - Fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2005 måste ha en tillverkarskylt med aktuella uppgifter monterad på bilen.

  OBS! Tänk på avgaskraven kan ändras vid förändring av totalvikten se TSFS 2013:63.

  EG-typgodkänd husbil
  I EG-typgodkännandet har de flesta tillverkarna utnyttjat möjligheten att på samma tekniska utförande ha två olika totalvikter t.ex. 3500 kg och 3850 kg. Det skiljer inget i den tekniska konfigurationen mellan de två totalvikterna. Det är endast på variant/versions nivå som det skiljer.

  Vid ändring av totalvikt på en EG-typgodkänd husbil gäller följande:
  - Sluttillverkaren (husbilstillverkaren) utfärdar ett nytt COC för det aktuella fordonet alternativt,
  - sluttillverkaren intygar att det aktuella fordonet omfattas av EG-typgodkännande med nummer, exempelvis e1*2001/116*0244*03, och att totalvikten ska vara xxxx kg. Dessutom ska på intyget finnas uppgift om Handelsbeteckning, Typ, Variant och Version samt uppgift om antalet sittplatser i det aktuella utförandet.
  - Ny tillverkarskylt ska vara monterad på bilen med aktuella uppgifter. Skylten ska utfärdas av tillverkaren, några överklistrade nya uppgifter på befintlig skylt accepteras inte.

  Någon ändring i den tekniska konfigurationen erfordras inte.

  Personbil klass II
  Beroende på vilket sätt bilen har tagits i bruk, med stöd av CoC eller nationellt godkänd, så tillämpas ovanstående efter kategori.

  Importerade husbilar
  En husbil, registrerad och tagen i bruk, med permanent registreringsbevis:

  - Vi accepterar den totalvikt som står på handlingen oavsett om den är ändrad eller ej. (Vi accepterar alltså att landet den kommer ifrån har gjort nödvändiga kontroller.) Tillverkarskylten på bilen skall stämma överens med den vikt som står i handlingen.
  - En bil som har sänkt totalvikten i registreringshandlingen (genom överstrykning i handlingen och nya vikten införd, vanligt i Tyskland) men vill t.ex. höja vikten igen. Ett nytt CoC/intyg behövs vid besiktningen. (intyget alternativt CoC ska innehålla uppgifter enligt ovanstående "Nationellt godkänd husbil" eller "EG-typgodkänd husbil") på den högre vikten samt att bilen förses med en tillverkarskylt som stämmer överens med den nya vikten. Skylten ska utfärdas av tillverkaren,
  - En bil som har en totalvikt i registreringshandlingen men kunden vill sänka eller höja vikten. Ett nytt CoC/intyg behövs med den nya vikten samt att bilen förses med en ny tillverkarskylt med den nya vikten. Det anskaffade CoC/intyg (intyget alternativt CoC ska innehålla uppgifter enligt ovanstående "Nationellt godkänd husbil" eller "EG-typgodkänd husbil") på den högre vikten samt att bilen förses med en tillverkarskylt som stämmer överens med den nya vikten. Skylten ska utfärdas av tillverkaren.

besikta-station-skylt-hgb-vala
Kontakta kundtjänst

Har du frågor eller behöver hjälp?
Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig!
Kontaktformulär

Öppettider kundtjänst
Måndag - torsdag
07:00 - 18:00
Fredag
07:00 - 17:00
Lördag
08:00 - 14:00
Söndag
11:00 - 16:00
Avvikande öppettider
_______________
Nationaldagen, 6 juni
08:00 - 14:00
Midsommarafton & -dagen, 21 & 22 juni
Stängt