Personuppgifts­policy

Vem har ansvaret för dina personuppgifter?
Besikta Bilprovning i Sverige AB (”Besikta” eller ”vi”) respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning1 (”GDPR”). Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Besikta Bilprovning i Sverige AB 556865-1359 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta du vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@besikta.se eller telefon 010-809 00 73. Du kan även kontakta kundtjänst som vidarebefordrar ditt ärende.

Kontaktuppgifter
För att ta till vara dina rättigheter kan du kontakta kundtjänst via telefon 0774-400 800 eller e-post kundtjanst@besikta.se, samt via brev till Besikta Bilprovning i Sverige AB, Källvattengatan 7, 212 23, Malmö.

Vilka personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss via onlinebokningar, telefon, e-post och andra kommunikationsmedel. Vi samlar även in dina personuppgifter genom tredje part, i huvudsak från Transportstyrelsen. Vi utför även adresskontroll och uppdatering av adressuppgifter mot upplysningsföretag. Vid utebliven betalning kan vi även komma att samla in kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

1.1 Personuppgifter som samlas in från dig
Kontaktuppgifter
(a) namn
(b) adress
(c) e-postadress
(d) telefonnummer

Uppgifter för bokning
(e) registreringsnummer

1.2 Personuppgifter som samlas in från tredje part
Uppgifter för att identifiera ditt fordon
(f) registreringsnummer
(g) fordonsidentifieringsnummer

Kreditupplysning
(h) kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

Uppgifter för adresskontroll
(i) namn
(j) adress
(k) telefonnummer

Uppgifter för bokning
(l) e-postadress
(m) telefonnummer
(n) registreringsnummer

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Personuppgifter Ändamål Rättslig grund
Kontaktuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer, samt registreringsnummer till fordon. För att kunna registrera dig för webbokning på Besiktas hemsida (om så efterfrågas) eller per telefon, samt genomföra adresskontroll mot Transportstyrelsen och upplysningsföretag. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra kundavtalet med dig och för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
Kontaktuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer, samt registreringsnummer till fordon. För att kunna administrera ditt kundförhållande med oss, till exempel för att kunna boka in besök och skicka bekräftelser och eventuella påminnelser. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra kundavtalet med dig och för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
Kontaktuppgifter i form av e-postadress, samt registreringsnummer till fordon och kreditupplysningar. För att kunna uppfylla avtalet som ingås med oss, till exempel för att administrera betalning av besiktning och övriga tjänster och produkter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra kundavtalet med dig och för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
Kontaktuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer, samt registreringsnummer till fordon. För att kunna marknadsföra tjänster och produkter genom sms, e-post eller annan direktreklam och för att initiera kontakt med dig. Behandlingen baseras på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Om du vill ha mer information om hur vår bedömning har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.
Kontaktuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer, samt registreringsnummer till fordon. För att kunna skicka ett sms eller e-post för att tacka för ditt besök. Behandlingen baseras på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla god kundvård. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Om du vill ha mer information om hur vår bedömning har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.
Kontaktuppgifter i form av e-post, samt registreringsnummer till fordon. För att genomföra marknads- och kundanalyser, miljöarbete, riskhantering och få till stånd en hållbar affärs- och metodutveckling samt skapa statistik. Behandlingen baseras på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att förbättra vår verksamhet och tjänst samt utveckla vår affärsnytta. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Om du vill ha mer information om hur vår bedömning har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.
Uppgifter för att identifiera fordon i form av registreringsnummer och fordonidentifieringsnummer. För att agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, till exempel för att kunna rapportera till Transportstyrelsen enligt fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211) och Kontrollbesiktningsföreskrift TSFS 2017:54. Behandlingen baseras på fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen av personuppgifterna krävs enligt lag.
Kontaktuppgifter, samt registreringsnummer till fordon och kreditupplysningar. För att skydda Besikta från legala anspråk och ta tillvara Besiktas legala rättigheter. Behandlingen baseras på en intresseavvägning. Vid den intresseavvägningen har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att ta tillvara våra legala rättigheter och skydda Besikta från legala anspråk. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Om du vill ha mer information om hur vår bedömning har gjorts kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan.
     

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Endast personer hos oss som behöver behandla personuppgifterna enligt angivna ändamål har tillgång till dem.


Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom leverantörer. Dessa leverantörer kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Vi delar dina personuppgifter enligt följande:

(a) Myndigheter
Vi kommer att dela ditt registreringsnummer till fordon med Transportstyrelsen för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kommer även att dela dina personuppgifter med andra myndigheter för att efterleva rättsliga förpliktelser eller för att kunna fullgöra avtal med dig. Besikta har även ett berättigat intresse av att kunna skydda sig från brott.

(b) Leverantörer
Vi kommer att dela dina personuppgifter, angivna i punkten 1.1. och 1.2 ovan, med IT-leverantörer för att upprätthålla teknisk infrastruktur och för att skydd och säkra våra system och tjänster. Vi kommer även att dela adressuppgifter till tryckeri för utskick av adresserad direktreklam, samt dela telefonnummer och registreringsnummer för fordon med marknadsföringsföretag för att marknadsföra våra tjänster, produkter, evenemang och kampanjer. Vi kommer även att dela e-postadress och registreringsnummer med tjänsteleverantör av kundundersökning i syfte att företa kundundersökningar. Därutöver kommer vi att dela kontaktuppgifter och registreringsnummer med tjänsteleverantör av kundtjänster för bokning av Besiktas tjänster.

(c) Avyttring av verksamhet eller tillgångar, eller sammanslagning
För det fall Besikta säljer verksamhet eller tillgångar, eller om Besikta ingår sammanslagning eller liknande omstrukturering, kan Besikta komma att lämna dina personuppgifter till sådan tredje part.

(d) Företag inom koncernen
Vi kommer att dela dina personuppgifter, angivna i punkten 1.1. och 1.2 ovan till andra företag i Besiktakoncernen i den mån det är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet och uppfylla vårt avtal med dig.

 

På Besiktas webbplats kan det förekomma länkar till webbplatser som inte ägs eller drivs av Besikta. Vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på sådana externa webbplatser.

Vi delar inte dina personuppgifter med parter utan för EU/ESS, d.v.s. till tredjeland.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse och obehörig åtkomst. Vi utvärderar regelbundet dessa åtgärder för att säkerställa en säker behandling av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.
Det innebär att vi sparar dina personuppgifter under tre år för att uppfylla ovan angivna ändamål. Denna lagringsperiod baseras på överenskommelsen inom branschorganisationen Swetic. Vi kan komma att ändra denna lagringsperiod vid ändrad branschpraxis.

Vilka är dina rättigheter?

  • Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem.
  • Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. En begäran om registerutdrag ska skickas till oss antingen via e-post eller post, se kontaktuppgifter ovan. Vid en begäran om tillgång till dina personuppgifter kan vi eventuellt behöva be om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
  • Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke för den behandling av personuppgifter som du har lämnat ditt specifika och uttryckliga samtycke till. Vid en sådan återkallelse kommer vi att upphöra med behandlingen som baseras på ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke ber vi dig att kontakta oss enligt kontaktuppgifter ovan.
  • Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig rättas, och att vi kompletterar din information.
  • Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att behandlingen inte är ändamålsenligt har du rätt att begära att behandling av de uppgifterna begränsas. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling.
  • Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade (till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla kundavtalet med dig). I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina uppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.
  • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter (till exempel när vi har gjort en intresseavvägning) och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (till exempel i förhållande till marknadsföring). Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter om du har ingått ett avtal med oss.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg avseende vår behandling av dina personuppgifter och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med respekt. Om du ändå anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finner du på www.imy.se.

Insamling av personuppgifter genom cookies
För information om vår insamling av personuppgifter via cookies ber vi dig ta del av vår Cookie Policy som finns tillgänglig här https://besikta.se/policy-cookies/.

Ändringar
Om det genomförs ändringar avseende behandlingen av personuppgifter kommer vi att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på besikta.se.

 

2022-10-20

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ladda ner som pdf. 

besikta-station-skylt-hgb-vala
Kontakta kundtjänst

Har du frågor eller behöver hjälp?
Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig!
Kontaktformulär

Öppettider kundtjänst
Måndag - torsdag
07:00 - 18:00
Fredag
07:00 - 17:00
Lördag
08:00 - 14:00
Söndag
11:00 - 16:00
Avvikande öppettider
_______________
Nationaldagen, 6 juni
08:00 - 14:00
Midsommarafton & -dagen, 21 & 22 juni
Stängt