Personuppgiftspolicy

Besikta Bilprovning i Sverige AB (”Besikta” eller ”vi”) respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (”GDPR”)[1]. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter.

Besikta Bilprovning i Sverige AB 556865-1359 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta du vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@besikta.se eller telefon 010-809 00 73. Du kan även kontakta kundtjänst som vidarebefordrar ditt ärende.

För att utnyttja dina rättigheter kan du kontakta kundtjänst via telefon 0774-400 800 eller email kundtjanst@besikta.se samt via brev till Besikta Bilprovning i Sverige AB, Källvattengatan 7, 212 23, Malmö.

På webbplatsen kan det förekomma länkar till webbplatser som inte ägs eller drivs av Besikta. Vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på sådana externa webbplatser.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, e-post och telefonnummer);
 • Uppgifter för att identifiera ditt fordon (registreringsnummer och fordonsidentifieringsnummer); och
 • Kreditupplysningar (endast vid utebliven betalning).

I huvudsak samlar vi in dina personuppgifter från Transportstyrelsen. Men i vissa fall kan vi också komma att samla in personuppgifter direkt från dig eller från våra leverantörer. För att upprätthålla en god kund- och registervård kan vi komma att kontrollera och komplettera dina personuppgifter genom inhämtning från fordonsregistret och uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens personadressregister (SPAR).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1.     För att kunna registrera dig för webbokning på Besiktas hemsida (om så efterfrågas);
 2.     För att kunna administrera ditt kundförhållande med oss, till exempel för att kunna boka in besök och skicka bekräftelser och eventuella påminnelser;
 3.     För att kunna uppfylla avtalet som ingås med oss, till exempel för att administrera betalning av besiktning eller övriga tjänster/produkter;
 4.     För att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter genom sms, e-post eller annan direktreklam och för att initiera kontakt med dig;
 5.     För att kunna skicka ett sms eller e-post för att tacka för ditt besök;
 6.     För att genomföra marknads- och kundanalyser, miljöarbete, riskhantering och få till stånd en hållbar affärs- och metodutveckling samt skapa statistik; och
 7.     För att agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, till exempel för att kunna rapportera till Transportstyrelsen enligt fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211) och Kontrollbesiktningsföreskrift TSFS 2017:54.

Vilken är den legala grunden för behandling av dina personuppgifter?

 • Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamålen i punkterna 1 till 3 grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra kundavtalet med dig och för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås, som till exempel för att möjliggöra webbokning. 
 • Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålen i punkterna 4 till 6 grundar sig på vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse i relation till punkt 4 och 5 grundar sig på vårt intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter samt skapa en god relation till våra kunder genom att tacka för att du är kund hos oss. I relation till punkt 6 grundar sig vårt intresse på att förbättra vår verksamhet och tjänst samt utveckla vår affärsnytta. Ovan följer av att vi har genomfört en intresseavvägning. Denna intresseavvägning har resulterat i att vi anser att våra berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter för ändamålen i punkt 4 till 6 väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för dessa ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. 
 • Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamålet i punkt 7 grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med ovannämnd tillämplig lagstiftning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse och obehörig åtkomst. Endast personer hos oss som behöver behandla personuppgifterna enligt angivna ändamål har tillgång till dem. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för vår räkning, så som IT-leverantörer, tryckeri och kundundersökningsleverantörer. Dessa leverantörer kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Leverantörerna anges inte specifikt på grund av affärsmässiga skäl. Om du efterfrågar mer specifikt vilka leverantörer som har tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss genom kontaktinformationen angiven nedan. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern. Bolag inom vår koncern kan därmed komma att skicka reklam till dig via brev, e-post och SMS, samt i övrigt kontakta dig via exempelvis telefon för marknadsföringsändamål. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att lämna information och marknadsföring av tjänster och produkter till dig som du kan vara intresserad av.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Det innebär att vi sparar dina personuppgifter under tre år för att uppfylla ovan angivna ändamål. Denna lagringsperiod baseras på överenskommelsen inom branschorganisationen Swetic. Vi kan komma att ändra denna lagringsperiod vid ändrad branschpraxis.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. En begäran om registerutdrag ska skickas till oss antingen via e-mail eller post. Vid en begäran om tillgång till dina personuppgifter kan vi eventuellt behöva be om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke för den behandling av personuppgifter som du har lämnat ditt specifika och uttryckliga samtycke till. Vid en sådan återkallelse kommer vi att upphöra med behandlingen som baseras på ditt samtycke.

Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla kundavtalet med dig).

Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter (till exempel när vi har gjort en intresseavvägning) och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (till exempel i förhållande till marknadsföring). Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter om du har ingått ett avtal med oss. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg avseende vår behandling av dina personuppgifter och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med respekt. Om du ändå anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjligt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter genom cookies

För information om vår insamling av personuppgifter via cookies ber vi dig ta del av vår Cookie Policy som finns tillgänglig här https://besikta.se/policy-cookies/.

Ändringar

Om det genomförs ändringar avseende behandlingen av personuppgifter kommer vi att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på besikta.se.

2022-03-08

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ladda ner som pdf. 

besikta-station-skylt-hgb-vala
Kontakta kundtjänst

Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst.
0774-400 800
kundtjanst@besikta.se

Öppettider kundtjänst
Måndag - torsdag
07 - 18
Fredag
07 - 17
Lördag
08 - 14
Söndag
11 - 16